Θεματικές Επιτροπές

Λειτουργούν 4 θεματικές επιτροπές

  • Πολιτισμού
  • Παιδείας
  • Αλληλεγγύης
  • Περιβάλλοντος

Οι θεματικές επιτροπές:

Παρακολουθούν τις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος σχετικά με τα θέματά τους.

Επικοινωνούν και συνεργάζονται με αντίστοιχα κινήματα πολιτών και φορείς.

Επεξεργάζονται τις θέσεις και προτάσεις της Δημοτικής Κίνησης για τα ζητήματα που τις αφορούν.

Συνεργάζονται με τη γραμματεία.